เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์)

“เอไอเอ อิสระ พลัส” ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้อิสระ ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงของชีวิต เหมาะสำหรับคนต้องการเน้นความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และสามารถเลือกการลงทุนได้

จุดเด่น AIA ISSARA PLUS (UNIT LINKED)

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันภัย
  • ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 70 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันหลักเพื่อความคุ้มครองมีความยืดหยุ่น ผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้เอง และปรับเปลี่ยนได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
  • ชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) ขั้นต่ำสำหรับการชำระเบี้ยรายปี งวดละ 6,000 บาท โดยจะต้องมีเบี้ยฯ รวม RPP ขั้นต่ำ 12,000 บาท
  • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได้ โดยเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเป็นประจำพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก ขั้นต่ำ 1000 บาทต่องวด และไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไม่ได้ชำระเป็นประจำพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก ขั้นต่ำ 1000 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 120 บ้านบาทต่อปีกรมธรรม์

ข้อควรรู้

เอไอเอ จะคิดค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ดังนี้• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย• ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์• ค่าการประกันภัย (COI) ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยอ้างอิงตามอัตราค่าการประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด”หลังจากนั้นจะนำเบี้ยประกันสุทธิที่เหลือไปลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนที่คุณกำหนดตามใบคำร้องฯ และเราจะออกหนังสือ/จดหมายแจ้งการจัดสรรเบี้ยประกันเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมให้คุณทราบภายหลังจากการลงทุน””มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (REDEMPTION VALUE) หมายถึงผลรวมของจำนวนหน่วยลงทุนคูณกับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์”

ช่องทางติดต่อตัวแทน ประกันชีวิต aia

ให้เราติดต่อกลับ

กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ เมื่อได้รับข้อความของคุณแล้ว เราจะรีบดำเนินการติดต่อกลับไปยังคุณ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ ขอบคุณครับ

Contact