เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (ยูนิต ลิงค์)

“เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค”ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออมเงินอย่างเป็นระบบ คนที่มองหาแผนการศึกษาเพื่อบุตร หรือคนที่เตรียมพร้อมในวัยเกษียณ

เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (ยูนิต ลิงค์)

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันภัย
  • ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 70 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันหลักเพื่อความคุ้มครองมีความยืดหยุ่น ผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้เอง และปรับเปลี่ยนได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
  • ชำระเบี้ยประกันภัยหลัก (RP) ขั้นต่ำสำหรับการชำระเบี้ยรายปี งวดละ 30,000 บาท
  • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได้ โดยเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเป็นประจำพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่องวด และไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก และเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไม่ได้ชำระเป็นประจำพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์

ข้อควรรู้

เอไอเอ จะคิดค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ดังนี้• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย• ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์• ค่าการประกันภัย (COI) ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยอ้างอิงตามอัตราค่าการประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดหลังจากนั้นจะนำเบี้ยประกันสุทธิที่เหลือไปลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนที่คุณกำหนดตามใบคำร้องฯ และเราจะออกหนังสือ/จดหมายแจ้งการจัดสรรเบี้ยประกันเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมให้คุณทราบภายหลังจากการลงทุนมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (REDEMPTION VALUE) หมายถึงผลรวมของจำนวนหน่วยลงทุนคูณกับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์

ช่องทางติดต่อตัวแทน ประกันชีวิต aia

ให้เราติดต่อกลับ

กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ เมื่อได้รับข้อความของคุณแล้ว เราจะรีบดำเนินการติดต่อกลับไปยังคุณ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ ขอบคุณครับ

Contact