เอไอเอ เฮลท์ แฮปปี้

สัญญาเพิ่มเติม “เอไอเอ เฮลท์ แฮปปี้” ยกระดับความคุ้มครอง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมรับการดูแลที่หลากหลาย

เหมา เบิ้ลคุ้ม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
 • ผลประโยชน์เหมาจ่าย1
 • ผลประโยชน์สูงสุดเป็น 25 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
 • กรณีเป็นโรคร้ายแรง2 ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า3 และต่อเนื่องรวมเป็น 4 ปีกรมธรรม์
 • ไม่จำกัดวงเงินต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง4
 • เพิ่มวันคุ้มครองค่าห้องฯ สูงสุดถึง 365 วัน5
 • มีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เฉพาะแผน 25 ล้านบาท)
 • อายุรับประกันตั้งแต่ 6 – 75 ปี ต่ออายุถึง 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี

เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล เฉพาะบางรายการเท่านั้น  เมื่อรวมผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน และกรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (หมวดที่ 1-13) และความคุ้มครองและค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ถ้ามี) ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์โดยผู้เอาประกันสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกรมธรรม์

โรคร้ายแรง หมายถึง โรคร้ายแรงตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง

ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อป่วยเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรก ตามคำนิยามที่กำหนดในกรมธรรม์

การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนี่งจำกัดจำนวนวันการนอนในโรงพยาบาลและการปรึกษาแพทย์ ไม่เกิน 365 วัน และสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องภายใน 30 วัน จำกัดสูงสุด 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) และค่าห้อง ICU รวมกันแล้วไม่เกิน 365 วัน

สิ่งที่คุณจะได้รับ
รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุรับประกันตั้งแต่ 6 – 75 ปี (ต่ออายุถึงอายุ 84 ปี)
 • สัญญาเพิ่มเติมซื้อแนบกับกรมธรรม์ประกันภัยหลักเท่านั้น 

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period)

 • การป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 • การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  •  ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ข้อยกเว้นบางส่วน ของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้

 • ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์  การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด

ช่องทางติดต่อตัวแทน ประกันชีวิต aia

ให้เราติดต่อกลับ

กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ เมื่อได้รับข้อความของคุณแล้ว เราจะรีบดำเนินการติดต่อกลับไปยังคุณ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ ขอบคุณครับ

Contact